My Account

Help when you need it

Translation service

Our region is very diverse, and we know that not everyone is comfortable talking about bills and important information in English if it's not their first language.

Cynllun laith Gymraeg Datganiad / Welsh Language Scheme Statement

Severn Trent Water yn cyhoeddi cynllun iaith Gymraeg

Mae Severn Trent Water wedi ymrwymo i fod ar gael i’n cwsmeriaid wrth ddarparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yn y Deyrnas Gyfunol.  Rhan o’r egwyddor hon yw trin anghenion ieithyddol ein cwsmeriaid ar sail cydraddoldeb lle bynnag y mae’n rhesymol a phosibl gwneud hynny. 

Mae Severn Trent Water eisoes wedi gwneud cynnydd cryf yn y maes hwn ac mae yn awr yn adolygu sut orau y gall ddarparu mynediad i’w wasanaethau i’r cwsmeriaid hynny y mae’r Gymraeg yn brif iaith iddynt.  Bydd yr adolygiad hwn yn gynhwysfawr ac yn cynnwys pob agwedd ar ein busnes i sicrhau y gallwn ddarparu’r gwasanaeth cwsmer gorau yn y diwydiant i’n cwsmeriaid yng Nghymru.

Fel rhan o’n cynllun gwella, gallwch gofrestru nawr gyda Severn Trent Water fel cwsmer Cymraeg.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau yn Gymraeg, gan gynnwys:

 • Biliau Gwerth Trethadwy
 • Biliau trwy Fesurydd
 • Gwasanaeth cyfieithu dros y ffôn
 • Atebion i’ch gohebiaeth yn Gymraeg
 • Arwyddion dwyieithog mewn canolfannau ymwelwyr
 • Arwyddion yn y man gwaith / ar safleoedd

Rydym yn cydweithio’n agos â Bwrdd yr Iaith Gymraeg a’r Cynulliad Cenedlaethol i ddatblygu strategaethau pellach i’n galluogi i gefnogi’n llawn ein cwsmeriaid yng Nghymru.

Byddwn yn eich hysbysu am ein cynnydd wrth i ni ddal i ddatblygu’r cynllun ymhellach.Os hoffech gofrestru am y gwasanaeth hwn, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun, ffoniwch y rhif 03457 500 500, os gwelwch yn dda, neu anfonwch e-bost.

Os bydd argyfwng yn ymwneud â’r gwasanaethau dŵr neu garthffosiaeth a ddarperir gan Severn Trent Water, ffoniwch y rhif 0800 783 4444, os gwelwch yn dda.

Sylwer mai ond yn y Saesneg mae ein cyfleusterau rheoli cyfrif ar-lein ar gael, ni fyddent ar gael yn y Gymraeg os ydych yn cofrestru am y cynllun.

 

Severn Trent Water's Welsh language scheme

We're dedicated to being an accessible provider of water and sewerage services in the UK. Part of this principle is treating the linguistic needs of our customers on the basis of equality wherever it is reasonable and possible to do so.

Having already made strong progress in this area, we are currently engaged in a review of how it can best provide access to its services for those customers whose primary language is Welsh. This review will be extensive and cover all aspects of our business to ensure that we can provide the best customer service in the industry for our Welsh customers.

As part of our improvement plan, you can now register with us as a Welsh Speaking customer.

We offer a range of services in Welsh including:

 • Rateable Value Bills
 • Metered Bills
 • Telephone translation service
 • Replies to your correspondence in Welsh
 • Dual Language signage on Visitor Centre sites
 • Works/site signage

We are working closely with both the Welsh Language Board and the Welsh Assembly to develop further strategies to enable us to fully support our customers in Wales. We will update you on our progress as we continue to develop the scheme further.

If you'd like to register for this service, or would like more information on the scheme, please telephone 03457 500 500 or email us.

If there is an emergency relating to the water or sewerage services provided by Severn Trent Water, please phone 0800 783 4444.

સેવર્ન ટ્રન્ટવોટર વેબસાઈટ (Severn Trent Water website) તમને આવકારે છે.

જો ગ્રાહકોની પહેલી ભાષા ઈંગ્લિશ ન હોય તેઓને વોટર (પાણી) બિલ અને સેવર્ન ટ્રન્ટ નું બીજું સાહિત્ય સમજવામાં મદદરૂપ બનવા અમે ટ્રન્સલેશન કે તરજૂમાની સેવા ઓફર કરીએ છીએ. વઘારે વિગતો માટે કૃપા કરી 03457 500 500 ઉપર સંપર્ક સાઘો.

જો તમને સેવર્ન ટ્રન્ટ વોટર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી પાણી અને સ્ચુઅિરજ કે ગટર વ્ચવસ્થા (sewerage) સેવાની સાથે જોડાચેલ કોઇ ઈમર્જન્સિ હોચ તો, કૃપા કરી 0800 783 4444 ઉપર સંપર્ક સાઘો.